Vesi-Eko

Asiakasportaali

Asiantuntija määrittelee tilanteen ja antaa suositukset jatkoon

Kysy rohkeasti

Asiantuntijapalveluitamme käytetään usein monitahoista ratkaisukykyä vaativissa tehtävissä. Jäsennämme hankkeen järkeväksi kokonaisuudeksi ja teemme ehdotuksen, jonka avulla päästään liikkeelle. Sinulla ei siis tarvitse olla valmista ratkaisua asiantuntijaa varten!

Tilan määritys

Järven tai rannikkoalueen tilan määrittäminen on välttämätön mutta vaativa tehtävä. Laadimme olemassa oleviin aineistoihin ja tarvittavien lisätutkimusten avulla vesistön tilaa kuvaavan raportin. Raporttiin voidaan sisällyttää myös laskelmia ulkoisen ja sisäisen kuormituksen muutoksien vaikutuksista vedenlaatuun. Myös erilaisten kunnostusvaihtoehtojen läpikäynti on mahdollista hankkeesta riippuen.

Vaikutusarviot toiminnanharjoittajan avuksi

Vesi-Eko laatii myös asiantuntija-arvioita esimerkiksi jonkin toiminnan vesistövaikutuksista. Arvioinnin kohteena voi olla joko nykyisen tai uuden, suunnitteilla olevan toiminnan vaikutus vesistön tilaan.

Mikäli hankkeen alkuvaiheessa ei ole tarvittavaa mittaustietoa kohteen tilasta, voimme koordinoida tarvittavien lisätietojen hankinnan. Perinteisessä vedenlaadun seurannassa toimimme yhteistyössä alueella toimivien näytteenottolaitosten kanssa. Voimme suunnitella ja toteuttaa kenttämittauskampanjoita tai jatkuvatoimisia mittariseurantoja osaksi tiedonhankinnan kokonaisuutta.

 

Lähtötilanteen määritys ja toimenpiteiden suunnittelu

Eri käyttäjillä on usein hieman toisistaan poikkeava näkemys vesistön tilasta. Toisessa osassa järveä mataluus voi häiritä esimerkiksi virkistyskäyttöä ja toisaalla vedenlaadun  vaihtelu aiheuttaa harmia. Kesäisi liian matalalla käyvä vedenpinta voi voimistaa rehevöitymishaittoja.

Vesistön käyttäjien lisäksi suunnittelussa tulee huomioida myös erilaisten suojelumääräysten vaikutus. Uhanalaiset kasvit tai eläimet voivat estää esimerkiksi rannan perkaamisen. Suunnitellun uuden kuormittavan toiminnan kohdalla haasteeksi voi tulla vesienhoitolain vaatimus hyvän ekologisen tilan saavuttamisesta. Eri tekijät onkin huomioitava riittävän monipuolisesti, jotta suunnitelmat saadaan toteutukseen.

Tutustu toteutuneisiin töihimme

Referenssit

Miten voimme palvella?

Vesistön kunnostus alkaa yhteydenotosta. Kartoitetaan yhdessä vesistön tilanne ja sovitaan tarvittavista toimenpiteistä.

Ota yhteyttä