Vesi-Eko

Asiakasportaali

Ympäristömittaus: täsmätietoa vesistön tilasta

Vesistöjen tilan seurantaa on tehty perinteisesti ottamalla vesinäytteitä ja viemällä näytteet laboratorioon analysoitavaksi. Perinteistä näytteenottoihin perustuvaa vesistöjen tilan seurantaa täydennetään nykyaikaisilla mittaroinneilla.

Mittaroinnin avulla lyhytkestoisetkin ilmiöt näkyviin

Mittarointien avulla voidaan selvittää esimerkiksi jonkin lyhytaikaisen ilmiön esiintymistä. Tällainen voi olla esimerkiksi rankkasateen jälkeinen samentuma purovesissä tai loppukesän happitilanteen muutos täyskierron alkaessa rehevöityneessä järvessä.

Avaimet käteen toimitus

Vesi-Eko toteuttaa ympäristömittauspalveluita avaimet käteen -periaatteella eri mittalaitevalmistajien tuotteilla. Teemme sekä kampanjamittauksia (esimerkiksi jonkin päästölähteen vaikutus alueellisesti) sekä operoimme jatkuvatoimisia mittalaitteita. Meillä on käytössämme dataportaali, johon voimme koota eri valmistajien mittalaitteiden aineistot ja josta voimme lähettää datat myös asiakkaan palvelimelle sopimuksen mukaan.

  • Mittauskampanjat
  • Jatkuvatoimiset vedenlaatumittaukset
  • Virtaamamittaukset
  • Mittausten suunnittelu,
  • Kalibroinnit ja laadunvarmistusmittaukset
  • Helppokäyttöinen asiakasportaali (uudistuu keväällä 2022)
  • Räätälöidyt palvelut

Hetkellisen virtaaman mittaus

Virtaaman luotettava mittaus on tärkeä osa mm. kuormitusarvioiden tekemisessä. Karkean tason laskemissa voidaan käyttää esimerkiksi eri mallien laskemia virtaamatuloksia. Jotta kuormituslaskennoilla saavutetaan luotettavia tuloksia kuormitusmuutosten vaikutuksista tai voidaan arvioida jonkin yksittäisen vesinäytteen yleistettävyyttä, tulisi sekä uoman virtaama tuntea hyvin. Käytämme avouomien hetkellisten virtaamien mittaaamiseen itävaltalaisen  Sommer Messtechnik:n TQ-Tracer sekä Sontek:n RS5-profiloivaa virtaamamittaria

Virtaaman pitkäaikaisseuranta

Luonnonuoman virtaaman pitkäaikaisseurantaa voidaan toteuttaa yksinkertaisimmillaan paineanturin ja laskennallisen purkautumiskäyrän avulla. Mittaustapa on sisältää kuitenkin yleensä virhelähteitä, joiden myötä tarkkojen vaikutusten määrittäminen kiristyvien lupaehtojen aikana ei ole mahdollista. Pitkäaikaiseurantaa voidaan parhaiten tehdä joko uoman pohjaan tai uoman yläpuolelle asennettavien mittauslaitteiden avulla. Operoimme mm. sääilmiöiltä ja liettymiseltä suojassa olevien Sommer RQ30 -mittauslaitteiden avulla.

Jatkuvatoimisten mittausten laadun varmistamiseksi tulee paikalla tehdä säännöllisiä verifikaatiomittauksia.

Tutustu toteutuneisiin töihimme

Referenssit

Miten voimme palvella?

Vesistön kunnostus alkaa yhteydenotosta. Kartoitetaan yhdessä vesistön tilanne ja sovitaan tarvittavista toimenpiteistä.

Ota yhteyttä